به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

پشتیبانی انواع خرید های نقدی - اقساطی-امانی و ...

امکان تعریف کارپردازان مختلف جهت انجام فعالیتهای خرید - فروش و نگهداری سوابق عملکرد تخصیص کدهای حسابداری به فروشندگان و خریداران و ثبت فعالیتهای مالی خرید یا فروش

ثبت اطلاعات فروشندگان ومقایسه خریدهای انجام شده از آنها در خصوص یک کالا یاگروهی از کالاها در دوره های مـختلف

ثبت کلیه اطلاعات مرتبط با خرید کالا

امکان انجام خرید کالا بصورت گروهی

ثبت اطلاعات مرتبط با انواع دریافتی / پرداختی ، نقدی ،چک ، حواله بانکی و...

ثبت و صدور کلـیه اسـناد حـسابداری مرتبط با فعالیتهای دریافت وپرداخـت

امکان برگشت از خرید و اصلاح اسناد مربوطه

بیش از 20 نوع گزارش از پیش تعریف شده متناسب با نیازهای عمده کاربران

مکان اصلاح گزارش های موجود یا تولید گزارش های جدید مبتنی بر نیاز های خاص

تهیه گزارش های خرید جهت ارایه به اداره دارایی

امکان تعریف بارکد برای کالاها و چاپ

امکان تهیه پشتیبان اطلاعات و برگردان پشتیبان اطلاعات در مقاطع مختلف زمانی

پشتیبانی انواع فروشهای نقد - اقساط ، امانی و ...

صـدور فــاکـتـور فــروش در فــرم دلـخــواه و نـمـایـش هـمـزمـان حــوالــه های مرتـبط با فاکتور های صادره.

امکان دسترسی به گروه کالا ها بطور همزمان در عملیات صدور فاکتور ، انتقال انبار و ...

امکان محدود نمودن دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار از جمله امکان تغییر قیمت ، امکان صدور فاکتور وحواله ثبت اسناد مالی و ...

نگـهـداری اطــلاعــات مـشـتـریـان و ارایـه گـردش حـسـاب آنـها در دوره های مـختلف و خریدهای قبلی آنـها.

عملـیـات قـیـمـت گـــذاری کـالا ، ســوابـق تـغیـیــرقیـمت ، صـدور پـیش فـاکتور فروش و عملیات برگشت از فروش واصلاح سـند حـسـابداری .

دیگر امکانات این نرم افزار:

نگهداری و ارائـه گردش حـساب خریداران

امكان ارتباط با ترازوهاي ديجيتال

تعیین سقف تخفیف برای کالا یا هر یک از خریداران و همچنین ارائه آخرین مانده اعتباری

امکان دسترسی به گروه کالا ها بطور همزمان در عملیات صدور فاکتور ، انتقال انبار و ...

امکان تعریف اطلاعات مورد نظر کاربر بر حسب نیاز های روزمره کاری

امکان طراحی انواع فرمهای اطلاعاتی متناسب با نیاز کاربر

امکان ارتباط با سایر سیستمهای اداری - بازرگانی بصورت دریافت یا ارسال اطلاعات این امکان در برنامه فروش یکی از

مهمترین مواردی است که در برنامه گنجانده شده است.

گشایش اعتبار مالی بمنظور دادن تخفیف های ویژه که برای مشتریان خاص در نظر گرفته می شود.

استفاده ازکارت های اعتباری مدت دار یا دارای اعتبار ریالی در بخش فروش با سیاست های مختلف می توان به جلب

رضایت مشتری و جذب آن اقدام نمود.

تـعیین اعتبارریالی برای خریداران اعتباری و همـچنین زمـان تـصفیه اعتبار.

مـقایسه فـروشهای انـجـام شــده در دوره هـای مـختـلف به مـشتریان در خصوص یک کالا چندین کالا یا گروهی از کالا ها.

انـجـام مـحـاسـبـات مرتـبـط با هـزینـه های فروش در زمان صدور فاکتور مانند : هزینه حمل ، ترخیص ، انبارداری و ...