به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

امكان تعريف سرفصلهاي كل با گروه بندي مشخص

امكان گروه بندی حسابهاي تفصيلي

امكان تعريف حسابهاي تفصيلي با كدهاي حد اكثر ٩ رقمي زير هر گروه

امكان استفاده از ٤ سطح بعد از تفصيلي جهت ثبت مراكزهزينه ، پروژه ها و قرارداد

امكان ثبت اطلاعات سند حسابداري

امكان تكرار رديفها در هنگام ثبت سند

امكان ثبت رديفهاي نامحدود جهت سند

امكان چاپ سند هنگام صدور

امكان ثبت نهايي كردن سند جهت عدم تغيير توسط كاربران

امكان ثبت مقادير تعدادي و مقداري جهت اسناد مربوط به ورود و خروج كالا

امكان كنترل صحت اسناد ثبت شده

تراز ٨ ستوني كل

ترازهاي ٤ ستوني كل ، معين و تفصيلي

دفاتر كل ، معين ، تفصيلي و روزنامه

جستجوي اسناد بر اساس كليه اطلاعات سند

امكان تهيه گزارش از مقادير وارده و صادره تعدادي يا مقداري به سيستم.

امكان تهيه كاردكس كالا در صورت وارد نمودن اطلاعات وارده و صادره.

امكان تهيه انواع گزارش ريالي و مقداري از حسابهاي تفصيلي.

امكان تهيه انواع گزارش ريالي و مقداري از سطوح بعد از تفصيلي از جمله مراكز هزينه ، پروژه ها ، قراردادها ، پرسنل

همچنين امكان تهيه گزارشهاي تركيبي از سطوح فوق.

امکانات گزارشات:

امكان ورود به سطوح قبلي در گزارشات (از تراز به دفاتر و از دفاتر به سند)

امكان انتقال خروجي گزارشات به Excell

امكان تعريف فرمت چاپ براي كليه گزارشات

امكان جستجوي حسابها در كليه گزارشات

امكان طراحي گزارش بصورت دلخواه و ثبت آن

امكان گروه بندي گزارشات طراحي شده جهت جستجوي سريع آنها

امكان شرط گذاري مركب روي اطلاعات

دیگر امکانات این نرم افزار:

امكان انتقال گزارشات تعريف شده با فرمتهاي مختلف

امكان تعريف چند بانك اطلاعاتي در نرم افزار

امكان تعريف كاربران مختلف و تعيين دسترسي به اطلاعات

امكان تهيه پشتيبان از اطلاعات

امكان صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه

در صورت نياز به استفاده خاص از سيستم امكان تغيير فرمهاي ورود اطلاعات و اضافه نمودن فرم هاي جديد به سيستم وجود دارد