به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

امكان ورود اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات عمومي پرسنل

امكان تعريف نوع استخدامهاي مختلف جهت پرسنل(رسمي، پيماني، روزمزد و...)

امكان صدور احكام كارگزيني براي يك شخص

امكان تعريف شرح حكمهاي ثابت براي احكام مختلف

امكان تعريف فيلدهاي مختلف براي حكم هر نوع استخدام بعنوان مثال حقوق ثابت، حق اولاد ، حق مسكن و غيره

امكان محاسبه مبالغ حقوق براي هرنفر در هر فرم

امكان تعريف انواع وام ها

امكان تعريف اقساط

امكان تعريف صندوقهاي پس انداز

امكان مشاهده مانده و جمع مبالغ دريافتي و پرداختي وامها

امكان خواندن اطلاعات از دستگاههاي حضور و غياب

امكان تعريف ديسكتهاي بيمه و انواع بانكها

امكان تعريف انواع گزارش بصورت ساده يا چند فايل مركب

امكان شرط گذاري بر روي گزارشها.

امكان تنظيم خروجي و شكل دادن جهت چاپ.

امكان چاپ هر ركورد بصورت يك فرم چاپي بعنوان مثال: چاپ فيش حقوق

امكان تهيه گزارشهاي مجموعي مانند مجموع حقوق ومزاياي پرداختي جهت هر مركز هزينه.

امكان مقايسه اطلاعات بصورت گروهي با سطر و ستون

امكان انتقال گزارشهاي بدست آمده به ساير نرم افزارها

حسابداری:

امكان تفكيك مراكز هزينه جهت پرسنل

امكان مشاهده عملكرد حقوق بصورت آماري

امكان صدور سند حسابداري بصورت اتوماتيك بصورت كلي يا جزئي

امكان مشاهده حساب وام و پس انداز هر پرسنل يا مجموع

امكان ثبت پرداختها به پرسنل و نگهداري حساب آنها

دیگر امکانات این نرم افزار:

امكان انتقال گزارشهاي تعريف شده بصورت فايل متني

امكان تعريف چند بانك اطلاعاتي مجزا در سيستم

امكان تعريف كاربران مختلف با سطح دسترسي متفاوت

امكان تهيه پشتيبان ساده و كامل از اطلاعات