به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

پشتیبانی نرم افزارها:

جهت استفاده از  سایر خدمات پشتیبانی مشتریان محترم می توانند قرارداد پشتیبانی را با این شرکت منعقد کنند که این قرارداد شامل   

موارد زیر می باشد :

نصب نسخه های جدید نرم افزارها

تهیه پشتیبان از نرم افزارها

ساخت فرم های جدید

ساخت گزارش های مورد نیاز مشتریان محترم

نقل و انتقال نرم افزارها

رفع اشکال بانک های اطلاعاتی