به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

نرم افزارثبت دارايي هميار

     مشخصات نرم افزار:

1-امكان ثبت دارائيهاي ثابت به همراه مركز هزينه و محل نصب

2- امكان ثبت تاريخ خريد‌ ، تاريخ استفاده قيمت ، قيمت خريد براي كالا

3- امكان ثبت عمر مفيد براي دارائيها با استهلاك مستقيم و درصد استهلاك جهت دارايي ها با استهلاك نزولي

4- امكان ثبت اطلاعات استهلاك اول دوره و مانده دفتري براي دارايي

5- امكان محاسبه استهلاك بصورت ماهانه (نزولي و مستقيم)

6- امكان تهيه گزارش ماهيانه و ساليانه شامل استهلاك مانده و ارزش دفتري براي هر دارايي يا هر مركز هزينه

7- امكان ثبت تاريخ ، قيمت فروش و خريدار براي دارايي هاي فروخته شده

8- امكان اضافه نمودن كالاي خريداري شده جهت تعميرات اساسي دارايي

9- امكان ارتباط مستقيم با نرم افزار انبار

10- امكان صدور سند حسابداري جهت استهلاك بصورت ماهيانه يا ساليانه با تعريف كدينگ توسط كاربر

     گزارشهاي سيستم:

1-امكان تعريف انواع گزارش بصورت ساده يا چند فايل مركب

2- امكان شرط گذاري بر روي گزارشها

3- امكان تنظيم خروجي و شكل دادن جهت چاپ

4- امكان چاپ هر ركورد بصورت يك فرم چاپي

5- امكان تهيه گزارشهاي مجموعي مانند مجموع حقوق ومزاياي پرداختي جهت هر مركز هزينه

6-امكان مقايسه اطلاعات بصورت گروهي با سطر و ستون

7- امكان انتقال گزارشهاي بدست آمده به ساير نرم افزارها

ه – ساير امكانات :

1- امكان انتقال گزارشهاي تعريف شده بصورت فايل متني

2- امكان تعريف چند بانك اطلاعاتي مجزا در سيستم

3- امكان تعريف كاربران مختلف با سطح دسترسي متفاوت

4- امكان تهيه پشتيبان ساده و كامل از اطلاعات