به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

نرم افزار دبیرخانه همیار


توضیحات:

 این  نرم افزار جهت ثبت نامه های وارده و صادره به  مجموعه ای می باشد و شامل سه قسمت کلی : 

 نامه های رسیده ، نامه های صادره و بایگانی مدارک می باشند .

 امکانات: 

امکان  ارتباط نامه وارده و صادره به  یکدیگر 

ا مکان  ضمیمه انواع فایلهای تصویری ، Word، Text و ... 

امکان ارجاع نامه های رسیده و ثبت لیست دریافت کنندگان نامه های صادره.