به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

تعریف حسابها:

این حسابها جهت شناسایی بانک و تنخواه و ثبت سند حسابداری مربوط به عملیات انجام شده مورد استفاده قرار می گیرند

آیتمهای تعریف حسابها :

حساب بانکهای تعریف شده در نرم افزار حسابداری در این منو انتخاب می شود . بانک باید در سطح تفضیلی قرار گرفته باشد با عملیات صدور سند حسابداری به راحتی انجام شود

دریافتی: کد حساب اسناد دریافتی در این قسمت وارد می شود . این حساب موقعی استفاده می شود که شما از دیگران چک دریافت می کنید.با صدورسندحسابداری چک دریافتی حساب وارد شده دراین قسمت بدهکارو طرف پرداخت کننده چک بستانکارمی گردند .

در جریان: موقعی که چک دریافتی را به حساب بانک می گذاریم از این حساب جهت بدهکار سند استفاده می شود و مبلغ چک دریافتی در حساب اسناد در جریان قرار گرفته و تا موقعی که چک وصول شود در این حساب باقی می ماند.

چکهای پرداختی:

جهت ثبت و کنترل چکهای صادر شده از حسابهای جاری بانک و ثبت مبلغ پرداختی نقدی از منوی چکهای پرداختی استفاده می کنیم که شامل:

الف: تعریف دسته چک

پس از دریافت دسته چک از بانک بایستی سریال دسته چکهای دریافتی در خزانه داری ثبت گردد تا بتوان براحتی چک را صادر کرده و امکان اشتباه در تایپ شماره چک از بین رفته و همچنین می توان و ضعیت چکهای باقیمانده از هر دسته چک را بررسی کرد .

ب: صدور چک

جهت صدور و چاپ اصل چک یا چاپ رسید پرداخت جهت گرفتن تائید از دریافت کننده چک از این منو استفاده می کنیم.

در صورتی که بخواهیم فقط چکهای یک بانک را مشاهده کنیم درقسمت بانک ، بانک مورد نظرمان را انتخاب می کنیم .

در حالت معمول مرتبسازی چکها بر اساس سررسید می باشد ولی در صورت نیاز میتوانیم در قسمت مرتبسازی آیتمهای دیگر را انتخاب کنیم.

ج: اعلام وصول چکهای پرداختی

با ورود به این منو لیستی از چکهای پرداختی مدت دار که به سر رسید روز رسیده باشند ظاهر می شود این لیست شامل کلیه بانکها میباشد.

چکهای دریافتی:

این قسمت مربوط به ثبت چکهای دریافتی و وجوه واریزی به حساب بانک از طریق فیش نقدی و حواله شهری و شهرستان می باشد .

همچنین پس از ثبت ، عملیات گردش چک دریافتی نیز در این قسمت کنترل و ثبت می شود از جمله خرج چک دریافتی

به سایر حسابها یا واگذاری چک دریافتی به بانک و اعلام وصول اسنادی که به حساب بانک واگذار شده اند .

الف:ثبت چکهای دریافتی

در این فرم می توان اطلاعات چکهای دریافتی از مشتریان و مبالغ واریزی به حساب را ثبت نمود .

حالت معمول نوع چک " چک دریافتی " می باشد ولی در صورت نیاز به ثبت فیشهای نقدی یا حواله های واریز شده می توان نوع را تغییر داد.

در صورت نیاز می توان سند حسابداری را بصورت اتوماتیک جهت چک دریافتی صادر کرد.

ب: دریافت جدولی چک

در بعضی موارد از یک مشتری تعدادی چک دریافت می کنیم جهت بالا بودن سرعت ورود اطلاعات چکهای دریافتی آنها را در فرم جدولی وارد می کنیم .

ج: اعلام وصول اسناد در جریان

از این منو در مواقعی استفاده می کنیم که چکها ی دریافتی را به حساب بانک واگذارکرده باشیم و اعلام وصول چکهای مزبور را از بانک مربوطه دریافت کرده باشیم با اعلام وصول چکهای مربوطه ، مبلغ از حساب اسناد درجریان وصول کسر شده و به موجودی بانکمان افزوده خواهد شد .

با تولید سند حسابداری چک از حالت درجریان خارج شده و به چک دریافتی وصول شده تبدیل می شود و در مقابل حساب بانک بدهکار و حساب اسناد در جریان بستانکار خواهد شد .

د: اعلام برگشت اسناد در جریان

در مواقعی که چکهای واگذار شده به بانک برگشت بخورد جهت اطلاعات از این منو استفاده می کنیم در صورت ثبت اطلاعات برگشت چک و ایجاد سند حسابداری مربوطه ، اسناد در جریان وصول بستانکار و اسناد دریافتی بدهکارشده و چک به اسناد دریافتی موجود اضافه میگردد و می توان عملیات چکهای دریافتی را روی آن انجام داد . با ورود به فرم لیستی از اسناد درجریان وصول را مشاهده می کنید

ه: سند چک دریافتی

در صورتی که تعدادی چک دریافتی را ثبت کرده باشیم و بخواهیم برای همگی یک سند تولید کنیم از این منو استفاده میکنیم در غیر اینصورت هنگام ثبت با تیک کردن سند اتوماتیک برای هرچک دریافتی یک سند حسابداری تولید خواهد شد .

ثبت تنخواه:

وظیفه فرم تنخواه ثبت هزینه ها و پرداختها ی انجام شده توسط تنخواه داران می باشد

سند تنخواه:

پس از ثبت اطلاعات تنخواه بایستی برای تنخواه وارد شده سند حسابداری تولید کنیم تا در حسابهای مربوطه اعمال شود جهت انجام این کار به فرم سند تنخواه وارد می شویم .

در قسمت تولید سند ، تنخواه دار به مبلغ کل هزینه شده بستانکار شده و از مبلغ تنخواه نزد وی کاسته خواهد شد

پس از ذخیره سند حسابداری ، شماره سند در فرم تنخواه مورد نظر ثبت میگردد تا بعد در لیست تنخواه جهت سند زدن ظاهر نشده و همچنین بدانیم تنخواه وارد شده در چه سند حسابداری ثبت شده است .

صورتحساب بانک:

صورتحساب بانک جهت ثبت اطلاعات گردش حسابهای بانک ارائه شده توسط خود بانک می باشد .