به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

نرم افزار خزانه داری همیار

نرم افزارخزانه داری جهت ذخیره اطلاعات وکنترل عملیات گردش ریالی یک سازمان طراحی شده است . عملیاتهایی که در نرم افزار خزانه داری انجام

می گیرند عبارتند از :

الف- دریافتها : کلیه دریافتها ی ریالی شرکت اعم از دریافتهای نقدی و دریافتهای اسناد بهادارمثل چک و سفته دراین نرم افزار ثبت میگردند .

ب- پرداختها : کلیه پرداختها ی ریالی به دیگران چه به صورت وجه نقدچه به صورت چک از حسابهای جاری و همچنین پرداخت از اسناد دریافتی

موجود در این نرم افزار ثبت می شوند .

ج-تنخواه :عملیات مربوط به تنخواه  شامل پرداخت مبالغ ریالی طی چک یا نقدبه تنخواه دار وثبت اطلاعات هزینه های انجام شده یامبالغ

پرداخت شده ازتنخواه دراین نرم افزارثبت می گردد.

نرم افزارخزانه داری شامل کلیه اطلاعات ریالی شما بوده ومی تواند درکنترل موجودی بانک وصندوق ، حساب و موجودی تنخواه دارها ، چکهای

پرداختی مدت دار به شما کمک کند .

همچنین لیست چکهای دریافتی موجود را دراختیار شما قرار داده تا بتوانید با مرتبسازی آنها بر اساس تاریخ سررسید یا مبلغ آنها را خرج نموده و

اطلاعات مربوطه را نیز ثبت نمائید .

مهمترین ویژگی نرم افزار خزانه داری ارتباط مستقیم با حسابداری می باشد .

 به صورتی که کلیه اطلاعات ثبت شده درسیستم درحالت دریافت و پرداخت مستقیماً از کدینگ حسابداری لیست شده و می تواند دریافت

 یا پرداخت را بابت حساب مشخص ثبت نمایید . پس از ثبت اطلاعات نرم افزار بصورت اتوماتیک سند حسابداری مربوطه به دریافت و پرداخت

را صادر نموده  و شما با کنترل آن می توانید سند را د ر سیستم حسابداری ثبت نموده و مستقیماً اطلاعات دریافت یا پرداخت را به حساب

مورد نظر انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده قسمت هایی از نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید:

قابلیت های نرم افزار خزانه داری